Om oss

YFC Sweden startades i november 2014 av Christer och Kicki Dahlberg. YFC Sweden är en del av den internationella organisationen Youth For Christ International som arbetar med ungdomar i över 133 länder. Organisationen startades 1946 och Billy Graham var organisationens förste evangelist.

YFC Sweden ser vikten av att nå barn och ungdomar med evangeliet och göra det på ett relevant, tidsenligt och bibliskt baserat sätt. Vi vill främja ett andligt välbefinnande hos ungdomar i Sverige och uppmuntra dem att leva ett fullt kristet liv både i och utanför sin lokala kyrka/församling. Vi vill också vara med att ta del i social tjänst till barn och ungdomar som är i behov av hjälp.

YFC är en tvärkyrklig ungdomsorganisation. Det betyder att vi samarbetar med kristna kyrkor i Sverige och världen. Det betyder också att vi som andra kristna i Sverige bekänner oss till den apostoliska trosbekännelsen.

YFC Swedens mål är icke-politiska och har heller inga sociala eller etniska gränser.

Sverigeansvarig

Christer & Kicki Dahlberg

Christer och Kicki är födda och uppvuxna i Örnsköldsvik men åkte redan som 20-åringar ut på missionsfältet där de stannade i över 25 år. De har tillbringat större delen av den tiden i Tjeckien. De har under dessa år varit med om att bygga upp församlingar, varit pastorer, startat och drivit en missionsskola, byggt upp ett konferenscenter, startat en engelsk språkskola och mycket annat. De har även rest till mer än 20 länder och predikat samt ansvarat för missionsteam runt om i Europa och Latinamerika. Båda talar fyra språk och de har tre barn födda 1995,1997 och 2001.

Interimstyrelse

Christer Dahlberg

Christer Dahlberg

Ordförande

Kicki Dahlberg

Kicki Dahlberg

Sekreterare

Jasmine Dahlberg

Jasmine Dahlberg

Kassör

Stadgar för den ideella föreningen Youth For Christ Sweden

Antagna den 4:e november, 2014

§ 1

Föreningens namn

Föreningens namn är Youth For Christ Sweden. Även dess förkortning YFC Sweden accepteras i såväl tal som skriftspråk.

§ 2

Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Västerås stad.

§ 3

Föreningens koppling till Youth For Christ International

Youth For Christ Sweden har samma mål, trosgrund och arbetsprinciper som Youth For Christ International (härefter endast YFCI) och har beslutat att bygga sin verksamhet på deras policys, värderingar och mission. Youth For Christ Sweden är inte på något sätt lagligt bunden till den internationella organisationen, YFCI.

§ 4

Övergripande vision i enlighet med YFCI

Att som en del i Kristi kropp verka för att unga människor i varje folkgrupp och nation har möjlighet att fatta ett välgrundat beslut om att bli en Jesu lärjunge och bli en del av en lokal kyrka/församling.

§ 5

Föreningens ändamål

Att nå den unga generationen i Sverige med evangeliet om Jesus Kristus och på ett bibliskt sätt arbeta för deras andliga välbefinnande utifrån ett holistiskt perspektiv.

Att uppmuntra troende ungdomar att leva ett hängivet och fruktbärande kristet liv förankrat i en lokal församling.

Att i samverkan med lokala församlingar träna unga människor i ledarskap samt utmana dem att nå ut med evangeliet till sin egen generation.

Att lyfta fram och förespråka bibliska normer och värderingar.

Att ha ett socialt engagemang både till och genom unga människor.

§ 6

Föreningens grundprinciper

Youth for Christ Sweden är en allkristen förening som arbetar med olika kristna församlingar och andra likasinnade organisationer.

Youth For Christ Sweden finns till för att bistå lokala församlingar/kyrkor, inte för att ersätta dem och ser den lokala församlingen som den grundläggande byggstenen i Kristi kropp. 

Youth For Christ Sweden existerar inte i egensyfte utan är en “rörelse” som vill vara en katalysator för ungdomsevangelisation i Sverige på ett effektivt och modernt sätt samt engagera sig i unga människor på ett socialt plan.

Youth For Christ Swedens mål är icke-politiska och har heller inga sociala eller etniska gränser.

§ 7

Medlemskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar samt i aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Nya medlemmar ska godkännas av YFC Swedens styrelsen. Alla medlemmar är med i YFC Sweden centralt, antingen via direkt medlemskap eller genom en lokalavdelning. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha lämnat föreningen. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen. Uteslutning av medlem beslutas av styrelsen.

§ 8

Medlemsavgifter

Medlemmar ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 9

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 10

Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer, däribland den nationella ledaren. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen skall återrapportera till styrelsen.

§ 11

Föreningens årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som skall hållas före april månads utgång. Kallelse till årsmötet skall gå ut minst fyra veckor i förväg. Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet. En demokratiskt vald representant per lokalavdelning äger rösträtt i samband med årsmötet. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

Fastställande av röstlängd

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Fastställande om mötet har utlysts på rätt sätt

Föreningens verksamhetsberättelse

Revisionsberättelsen

Ekonomisk redovisning och fastställande av balansräkning

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Val av ordförande

Val av övriga styrelseledamöter

Val av revisorer

Fastställande av årsavgift

Övriga ärenden

För att ta fram förslag på personer till årsmötets föreskrivna val, kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen. Motioner som skall behandlas av årsmötet skall vara insända till styrelsen senast tre veckor innan årsmötet.

§ 12

Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/2 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. För det extra årsmötet gäller tillämpliga delar av vad som sagts om ordinarie årsmöte.

§ 13

Styrelsen

Föreningens verkställande organ är styrelsen som skall bestå av 3-13 personer. (För att föreningen ska räknas som fullvärdig partner i YFCIs internationella nätverk krävs att styrelsen har minst sju medlemmar). Styrelsen väljs vid föreningens årsmöte på en period av tre år, eller kortare om situationen så kräver. Sittande styrelsemedlem kan bli omvald. Ordförande utses av årsmötet och övriga funktioner bestäms av styrelsen. Styrelsen har rätt att teckna lån och krediter samt förvärva fast egendom för föreningen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då den nationella ledaren eller minst 1/2 av styrelsens ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas i öppen omröstning, utom då ledamot begär sluten omröstning för viss fråga. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

En styrelsemedlem som inte representerar Youth For Christ Sweden i enlighet med dess normer, policys och bibliska värderingar kan avsättas av 2/3 majoritet vid ett årsmötet.

Styrelsen sammansättning borde så långt som möjligt ha en representativ spridning när det gäller styrelsemedlemmarnas församlingstillhörighet, geografiskt boende, ålder, utbildning och anställning.

§ 14

Styrelsens uppgifter

Som föreningens verkställande organ ska den

försäkra sig om att föreningens vision och ändamål följs på ett önskat sätt och via styrelse ordföranden överse att den nationella ledaren utför sitt arbete i enlighet med den av styrelsen och årsmötets utlagda vision och beslut

ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning

anställa personal

ha arbetsgivaransvar för föreningens anställda

verkställa årsmötets beslut

förbereda årsmötet.

§ 15

Styrelsens ordförandes uppgifter

Ordföranden ska samordna styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Ordförande ska kalla till både årsmöte och styrelsemöte samt leda styrelsemötena. Ordförande ska vara styrelsens kontaktperson med den nationella ledaren.

§ 16

Nationell ledare

En nationell ledare, vars uppgift är att på daglig basis leda föreningens verksamhet, väljs av styrelsen. Den nationella ledaren är ansvarig för att utveckla samt genomföra det arbete som krävs för att realisera de planer som styrelsen etablerat för det nationella arbetet. Det är den nationella ledarens uppgift att säkerställa föreningens utveckling samt underhålla ett effektivt evangelistiskt arbete genom lärjungaskap och andligt ledarskap samt effektivt förvalta personal, resurser och möjligheter. Den nationella ledaren skall rapportera regelbundet till styrelsen. Det är den nationella ledarens ansvar att representera arbetet vid årsmötet men han innehar ingen beslutspost i styrelsen. Om posten som nationell ledare är vakant, faller dess uppgifter på styrelsens ordförande. Den nationella ledaren tillsätts och avsätts med 2/3 majoritetsbeslut i styrelsen.

§ 17

Räkenskaper

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor(er) senast den 15:e mars.

§ 18

Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av minst en på årsmötet utsedda revisor. Revisorn ska senast den 15:e april avge sin revisionsberättelse.

§ 19

Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem, styrelsemedlem samt lokal representant en röst. Rösträtten är personlig.

§ 20

Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning begärts. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

§ 21

Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 3/4 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna från medlemmar måste först godkännas av styrelsen innan det tas upp på årsmötet.

§ 22

Lokalavdelning

En lokalavdelning verkar självständigt för föreningens syften på lokal nivå. Om lokalavdelningen önskar kan den utse en representant som då kan representera lokalavdelningen vid föreningens nationella årsmöte. Detta måste meddelas till samt godkännas av YFC Swedens styrelse. Den lokala representanten har en röst vid det centrala årsmötet.

Ansökan om anslutning av lokalavdelning sker genom att föreningen skickar in av lokalföreningen antagna stadgar till styrelsen av YFC Sweden.

Önskar en lokalavdelning begära utträde sker detta genom skriftlig ansökan till styrelsen av YFC Sweden vilken beslutar om anslutning och utträde. Ansluten lokalförening som bedriver verksamhet som motarbetar § 4-6 i YFC Swedens stadgar kan av styrelsen av YFC Sweden uteslutas ur YFC Sweden. Vid eventuellt överklagande ska lokalavdelningen vända sig till YFC Swedens årsmöte.

Lokalavdelningarna ska bedriva sin verksamhet enligt YFC Swedens paragrafer om ändamål och grundprinciper.

Lokalavdelningarnas stadgar ska godkännas av styrelsen av YFC Sweden.

Lokalavdelningarna väljer själva hur de vill organisera sin dagliga verksamhet.

Fast egendom får ej anskaffas eller avyttras utan att samtycke från YFC Swedens styrelse har givits.

Lokalavdelningarna är ansvariga gentemot styrelsen av YFC Sweden samt dess årsmöte.

Om en lokalavdelning upphör sin verksamhet så tillfaller alla ägodelar och ekonomiska tillgångar YFC Sweden.

Lokalavdelningarna ska hålla ett lokalt årsmöte varje år där alla medlemmar äger röst- och yttranderätt.

Årsmötesprotokoll och verksamhetsredovisning för lokalavdelningen ska insändas till YFC Sweden centralt varje år.

§ 23

Övrig policy och riktlinjer

Övriga frågor regleras av den interna policy och riktlinjer som godkänts av årsmötet.

§ 24

Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande årsmöten. Mellan mötena skall minst tre månader förflyta. Sådant beslut skall fattas med 3/4 majoritet.

Vid upplösning tillfaller äganderätten till organisationens egendom annan likasinnad kristen organisation i enlighet med styrelsens beslut.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen